Służebność publiczna - nowa książka!

W najbliższym czasie (maj 2016 r.) oddamy do Państwa dyspozycji książkę która przybliży zagadnienia zawiązane z wykonywaniem czynności wynikających z art. 124 - 124c ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
 
W ramach monografii została zdefiniowana sama instytucja służebności publicznej oraz ukazano jej kształtowanie się w polskim systemie prawnym. Aktualnie obowiązujące regulacje przewidują zarówno ogólną służebność publiczną, jak i szczególne służebności tego typu wprowadzane w ustawach specjalnych (specustawy). Autorzy starali się ukazać te  odmienności. W zestawieniu z instytucją służebności publicznej przybliżona została również regulacja określona jako czasowe zajęcie, które ma charakter uzupełniający w stosunku do służebności publicznej.
Monografia przybliża tak prawne, jak i ekonomiczne aspekty odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności publicznej. Specjalny rozdział został poświęcony procedurze szacowania wysokości tego odszkodowania.
 
Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsze opracowanie nie tylko zapoczątkuje teoretyczną dyskusję nad instytucją służebności publicznej, ale również będzie użyteczne dla właścicieli obciążanych nieruchomości, instytucji publicznych, prawników oraz rzeczoznawców majątkowych.
 
Autorzy

Nowa aplikacja - Sieci 10.0

W mijającym roku przekazujemy Państwu nowe narzędzie do szacowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu jak i bezumowne korzystanie. Aplikacja SIECI10 posiada rozbudowanych interfejs użytkownika pozwalający w płynny sposób zarządzać danymi o nieruchomościach i definiować sieci przesyłowe znajdujące się na nieruchomości. Teraz wystarczy posiadać obraz mapy z widocznymi granicami działki aby oszacować w sposób graficzny powierzchnię pasa służebności. Efekt szacowania można przedstawić w raporcie ogólnym lub szczegółowym (zawierającym szkic działki z zaznaczonym przebiegiem sieci). 

 

Poniżej przedstawiamy naszą aplikację w formie przewodnika wideo. Zapraszamy do oglądania i skorzystania z aplikacji sieci10.pl

Obliczenia ogólne - cz. 1a.

Długa czy krótka historia projektu standardu poświęconego zagadnieniom szacowania wartości prawa służebności przesyłu?

Prace nad standardem wyceny, który miał za zadanie ujednolicić warsztat rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów poświęconych służebności przesyłu. Chronologiczne zestawienie projektów standardu przedstawiono w tabeli 1.  Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że zapisy zawarte w poszczególnych wersjach sugerowały inne (czasami różnice były bardzo znaczne – przykład na rysunku 1) podejście metodologiczne do zadania szacowania służebności przesyłu. W konsekwencji w obrocie prawnym zaczęły pojawiać się operaty szacunkowe z znacznymi różnicami wartości prawa. Można się spodziewać, że odbiorcy operatów (sądy, samorząd, właściciele nieruchomości, właściciele sieci, kancelarie prawne) otrzymali sygnał, iż w środowisku rzeczoznawców majątkowych nie ma jednolitego stanowiska co do zasad wyceny ponieważ jak wynika z zestawienia w tabeli 1, pojawiają się kolejne wersje proponujące odmienny sposób postępowania. Zachęcamy do refleksji nad treściami zawartymi w poszczególnych wersjach projektu standardu. 
 
Z poważaniem 
Dariusz Konieczny
Cezary Kowalczyk
 

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”.

Okładka książki

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
  • dr Miroszław Gdesz,
  • dr inż. Dariusz Konieczny,
  • dr inż. Cezary Kowalczyk.
 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową.
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Książka do nabycia od 15 października 2014 r. po wypełnieniu formularza zamówienia.
 
Redaktor 
Cezary Kowalczyk

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów w wyjeździe do Iowa State University  na finał konkursu Odysei Umysłu.
 
Zespół młodych naukowców