Nowa aplikacja - Sieci 10.0

W mijającym roku przekazujemy Państwu nowe narzędzie do szacowania wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu jak i bezumowne korzystanie. Aplikacja SIECI10 posiada rozbudowanych interfejs użytkownika pozwalający w płynny sposób zarządzać danymi o nieruchomościach i definiować sieci przesyłowe znajdujące się na nieruchomości. Teraz wystarczy posiadać obraz mapy z widocznymi granicami działki aby oszacować w sposób graficzny powierzchnię pasa służebności. Efekt szacowania można przedstawić w raporcie ogólnym lub szczegółowym (zawierającym szkic działki z zaznaczonym przebiegiem sieci). 

 

Poniżej przedstawiamy naszą aplikację w formie przewodnika wideo. Zapraszamy do oglądania i skorzystania z aplikacji sieci10.pl

Obliczenia ogólne - cz. 1a.

Długa czy krótka historia projektu standardu poświęconego zagadnieniom szacowania wartości prawa służebności przesyłu?

Prace nad standardem wyceny, który miał za zadanie ujednolicić warsztat rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów poświęconych służebności przesyłu. Chronologiczne zestawienie projektów standardu przedstawiono w tabeli 1.  Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że zapisy zawarte w poszczególnych wersjach sugerowały inne (czasami różnice były bardzo znaczne – przykład na rysunku 1) podejście metodologiczne do zadania szacowania służebności przesyłu. W konsekwencji w obrocie prawnym zaczęły pojawiać się operaty szacunkowe z znacznymi różnicami wartości prawa. Można się spodziewać, że odbiorcy operatów (sądy, samorząd, właściciele nieruchomości, właściciele sieci, kancelarie prawne) otrzymali sygnał, iż w środowisku rzeczoznawców majątkowych nie ma jednolitego stanowiska co do zasad wyceny ponieważ jak wynika z zestawienia w tabeli 1, pojawiają się kolejne wersje proponujące odmienny sposób postępowania. Zachęcamy do refleksji nad treściami zawartymi w poszczególnych wersjach projektu standardu. 
 
Z poważaniem 
Dariusz Konieczny
Cezary Kowalczyk
 

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”.

Okładka książki

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
  • dr Miroszław Gdesz,
  • dr inż. Dariusz Konieczny,
  • dr inż. Cezary Kowalczyk.
 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową.
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Książka do nabycia od 15 października 2014 r. po wypełnieniu formularza zamówienia.
 
Redaktor 
Cezary Kowalczyk

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów w wyjeździe do Iowa State University  na finał konkursu Odysei Umysłu.
 
Zespół młodych naukowców

Aktualności

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, zaktualizowaliśmy wykaz przepisów, norm i wytycznych zalecanych do stosowania, służących do określania odległości urządzeń i przewodów infrastruktury technicznej od obiektów terenowych.

Odnośnik: http://sluzebnosc-przesylu.pl/sieci-gazowe