Długa czy krótka historia projektu standardu poświęconego zagadnieniom szacowania wartości prawa służebności przesyłu?

Prace nad standardem wyceny, który miał za zadanie ujednolicić warsztat rzeczoznawców majątkowych rozpoczęły się niezwłocznie po wejściu w życie przepisów poświęconych służebności przesyłu. Chronologiczne zestawienie projektów standardu przedstawiono w tabeli 1.  Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że zapisy zawarte w poszczególnych wersjach sugerowały inne (czasami różnice były bardzo znaczne – przykład na rysunku 1) podejście metodologiczne do zadania szacowania służebności przesyłu. W konsekwencji w obrocie prawnym zaczęły pojawiać się operaty szacunkowe z znacznymi różnicami wartości prawa. Można się spodziewać, że odbiorcy operatów (sądy, samorząd, właściciele nieruchomości, właściciele sieci, kancelarie prawne) otrzymali sygnał, iż w środowisku rzeczoznawców majątkowych nie ma jednolitego stanowiska co do zasad wyceny ponieważ jak wynika z zestawienia w tabeli 1, pojawiają się kolejne wersje proponujące odmienny sposób postępowania. Zachęcamy do refleksji nad treściami zawartymi w poszczególnych wersjach projektu standardu. 
 
Z poważaniem 
Dariusz Konieczny
Cezary Kowalczyk
 

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”

Książka „Bezumowne korzystanie z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową – aspekty ekonomiczne i prawne”.

Okładka książki

Do dyspozycji Państwa przekazujemy pozycję książkową dotyczącą zagadnień bezumownego korzystania z nieruchomości. Niniejsza publikacja powstała pod redakcją dr inż. Cezarego Kowalczyka przy współautorstwie osób zajmujących się w praktyce problemami prawnymi i ekonomicznymi związanymi z zajęciem nieruchomości pod infrastrukturę przesyłową. Współautorami książki są:
 • dr Miroszław Gdesz,
 • dr inż. Dariusz Konieczny,
 • dr inż. Cezary Kowalczyk.
 
Mamy nadzieję, że bogate doświadczenie autorów opisane w książce pomoże Państwu zrozumieć zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę przesyłową.
 
Przedstawiamy wybrane strony książki - pobierz.
 
Książka do nabycia od 15 października 2014 r. po wypełnieniu formularza zamówienia.
 
Redaktor 
Cezary Kowalczyk

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów

Instytut Infrastruktury Liniowej wspiera zespół młodych talentów w wyjeździe do Iowa State University  na finał konkursu Odysei Umysłu.
 
Zespół młodych naukowców

Aktualności

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, zaktualizowaliśmy wykaz przepisów, norm i wytycznych zalecanych do stosowania, służących do określania odległości urządzeń i przewodów infrastruktury technicznej od obiektów terenowych.

Odnośnik: http://sluzebnosc-przesylu.pl/sieci-gazowe

Przepisy, normy i wytyczne zalecane do stosowania służące do określania odległości urządzeń i przewodów infrastruktury technicznej od obiektów terenowych.

Należy zwrócić uwagę na to, iż:

 • Przedstawione źródła informacji służą do określenia minimalnych odległości od obiektów terenowych na etapie budowy infrastruktury technicznej i są respektowane do dnia dzisiejszego wg zasad obowiązujących w momencie budowy sieci (jeżeli nie zostały przebudowane);
 • Minimalne odległości od obiektów terenowych wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, za które należały się odszkodowania w momencie budowy infrastruktury;
 • Roszczenia majątkowe ulegają przedawnienia na mocy art. 117 i 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub na podstawie przepisów szczególnych (np. z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska).

W przypadku ustanawiania służebności przesyłu:

 • Minimalne odległości od obiektów terenowych nie służą do wyznaczania szerokości pasów służebności przesyłu lub bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • Szerokości pasów służebności przesyłu zapewniają prawo przejścia i przejazdu wzdłuż urządzeń infrastruktury oraz prawo do wykonywania prac konserwacyjnych sieci w tym pasie; 
 • Szerokości pasów służebności przesyłu wyznaczają właściciele infrastruktury technicznej zgodnie z art. 3051 i 3052 ustawy Kodeks cywilny.
 • Służebność przesyłu można zasiedzieć na podstawie art. 292 kc w związku z art. 3054 kc. 

Uwaga:

 • W przypadku, gdy właściciel infrastruktury będzie nalegał na wyznaczenie pasa służebności przesyłu o szerokości nieodpowiadającej możliwości przejścia i przejazdu wzdłuż urządzeń infrastruktury, szerokość tego pasa powinien ustanowić sąd powszechny. Dotyczy to tych przypadków, gdy np.:
  • właściciel sieci kablowej będzie chciał ustanowić służebność przesyłu w pasie o szerokości 1 cm, co odpowiada średnicy kabla ułożonego w ziemi, 
  • właściciel naziemnej sieci ciepłowniczej będzie chciał ustanowić służebność przesyłu w pasie odpowiadającym rzutowi poziomemu zewnętrznych krawędzi rurociągu na grunt.
 • Podczas wykonywania wszelkich prac budowlanych obowiązują zasady organizacji pracy, z których wynika, że należy zachować minimalne odległości od obiektów infrastruktury na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 401, poz. 47). 
  Nie należy utożsamiać tych odległości z minimalnymi odległościami od obiektów terenowych wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, ponieważ czym innym jest proces budowlany, a czym innym możliwość zagospodarowania terenu.

Spis zawartości:

 1. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 2. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 3. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 4. 4. Sieci gazowe.
 5. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 6. 6. Ciepłociągi.
 7. 7. Wodociągi.
 8. 8. Sieci kanalizacyjne.
Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.

Uwaga: Instytut Infrastruktury Liniowej (IIL) udostępnia użytkownikom informacje zawarte na niniejszej stronie, pod warunkiem przywołania jej adresu (www.sluzebnosc-przesylu.pl) jako źródła informacji.