METODYKA WYLICZANIA WYNAGRODZEŃ PRZY USTALANIU SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU - SZKOLENIE 29.05.2014

szkolenie

Instytut Infrastruktury Liniowej serdecznie zaprasza na szkolenie pt. „Metodyka wyliczania wynagrodzeń przy ustalaniu służebności przesyłu”, które odbędzie się 29.05.2014 w Centrum Szkolenia Gazownictwa przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie.

 

UWAGA! Szkolenie spełnia wymogi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczące doskonalenia zawodowego dla rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A1 i A4). Szkolenie zarejestrowane jest pod numerem 6559 na liście Ministerstwa Infrastruktury oraz zalicza 8 godzin edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Do kogo kierujemy?

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw przesyłowych odpowiedzialnych za ustalanie wysokości odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury liniowej w przestrzeni nieruchomości stanowiących obcą własność, prawników a także do rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną ww. szkód i wynagrodzeń.

 

Co jest celem?

Przybliżenie problematyki oddziaływania infrastruktury na przestrzeń właścicieli nieruchomości obciążonych infrastrukturą przesyłową, ukazanie różnic między odszkodowaniem a wynagrodzeniem, a także zdobycie umiejętności praktycznych przy ustalaniu wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości.

 

Kto jest trenerem?

dr inż. Dariusz Konieczny – adiunkt pracujący w katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturowych oraz zasadami ustalania wynagrodzeń za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002) – obecnie tymczasowa nota interpretacyjna. Współautor wielu opracowań dotyczących metodologii ustalania odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach, wykonanych na zlecenie firm przesyłowych.

dr inż. Cezary Kowalczyk – adiunkt pracujący w katedrze Planowania i Inżynierii Przestrzennej na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości oraz procedur związanych z szacownaiem nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy.

 

Kontakt:

Dział szkoleń: Tel. 22 252 89 10, tel. kom. 693 14 24 80, fax. 22 244 24 87, e-mail: szkolenia@comp-media.pl

 

Załączniki:

informacje oraz karta zgłoszeniowa w formacie pdf

 

Dojazd


Wyświetl większą mapę

Aktualności

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, zaktualizowaliśmy wykaz przepisów, norm i wytycznych zalecanych do stosowania, służących do określania odległości urządzeń i przewodów infrastruktury technicznej od obiektów terenowych.

Odnośnik: http://sluzebnosc-przesylu.pl/sieci-gazowe

Przepisy, normy i wytyczne zalecane do stosowania służące do określania odległości urządzeń i przewodów infrastruktury technicznej od obiektów terenowych.

Należy zwrócić uwagę na to, iż:

 • Przedstawione źródła informacji służą do określenia minimalnych odległości od obiektów terenowych na etapie budowy infrastruktury technicznej i są respektowane do dnia dzisiejszego wg zasad obowiązujących w momencie budowy sieci (jeżeli nie zostały przebudowane);
 • Minimalne odległości od obiektów terenowych wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, za które należały się odszkodowania w momencie budowy infrastruktury;
 • Roszczenia majątkowe ulegają przedawnienia na mocy art. 117 i 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) lub na podstawie przepisów szczególnych (np. z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska).

W przypadku ustanawiania służebności przesyłu:

 • Minimalne odległości od obiektów terenowych nie służą do wyznaczania szerokości pasów służebności przesyłu lub bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • Szerokości pasów służebności przesyłu zapewniają prawo przejścia i przejazdu wzdłuż urządzeń infrastruktury oraz prawo do wykonywania prac konserwacyjnych sieci w tym pasie; 
 • Szerokości pasów służebności przesyłu wyznaczają właściciele infrastruktury technicznej zgodnie z art. 3051 i 3052 ustawy Kodeks cywilny.
 • Służebność przesyłu można zasiedzieć na podstawie art. 292 kc w związku z art. 3054 kc. 

Uwaga:

 • W przypadku, gdy właściciel infrastruktury będzie nalegał na wyznaczenie pasa służebności przesyłu o szerokości nieodpowiadającej możliwości przejścia i przejazdu wzdłuż urządzeń infrastruktury, szerokość tego pasa powinien ustanowić sąd powszechny. Dotyczy to tych przypadków, gdy np.:
  • właściciel sieci kablowej będzie chciał ustanowić służebność przesyłu w pasie o szerokości 1 cm, co odpowiada średnicy kabla ułożonego w ziemi, 
  • właściciel naziemnej sieci ciepłowniczej będzie chciał ustanowić służebność przesyłu w pasie odpowiadającym rzutowi poziomemu zewnętrznych krawędzi rurociągu na grunt.
 • Podczas wykonywania wszelkich prac budowlanych obowiązują zasady organizacji pracy, z których wynika, że należy zachować minimalne odległości od obiektów infrastruktury na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 401, poz. 47). 
  Nie należy utożsamiać tych odległości z minimalnymi odległościami od obiektów terenowych wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, ponieważ czym innym jest proces budowlany, a czym innym możliwość zagospodarowania terenu.

Spis zawartości:

 1. 1. Napowietrzne sieci elektroenergetyczne.
 2. 2. Kablowe sieci elektroenergetyczne.
 3. 3. Sieci telekomunikacyjne.
 4. 4. Sieci gazowe.
 5. 5. Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.
 6. 6. Ciepłociągi.
 7. 7. Wodociągi.
 8. 8. Sieci kanalizacyjne.
Autorem zestawienia przepisów i norm jest dr inż. Dariusz Konieczny.

Uwaga: Instytut Infrastruktury Liniowej (IIL) udostępnia użytkownikom informacje zawarte na niniejszej stronie, pod warunkiem przywołania jej adresu (www.sluzebnosc-przesylu.pl) jako źródła informacji.

Przypadki szczególne związane z występowaniem infrastruktury liniowej na obcych gruntach

zagadnienie prawnePrzypadki szczególne związane z występowaniem infrastruktury liniowej na obcych gruntach (Rzeczywistość wykracza poza przypadki przewidziane przez art. 3051).

W praktyce spotkaliśmy się z przypadkiem gdzie rurociąg (nazwijmy go urządzeniem przesyłowym) stanowi własność osoby fizycznej (osoba fizyczna X). Urządzenie przesyłowe położone jest na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich (osoba Z) i stanowi część systemu dystrybucyjnego dostawcy mediów (Spółka Y). Z dokumentów wynika, że Spółka Y korzystała z rurociągu sądząc, iż stanowi on jej własność na całej długości sieci.

Różnice pomiędzy odszkodowaniem i wynagrodzeniem

zagadnienie prawneW praktyce związanej z budową i istnieniem sieci przesyłowych w obszarze nieruchomości wielokrotnie spotykamy się z zamiennym używaniem pojęć odszkodowanie i wynagrodzenie. Taka sytuacja prowadzi do powstawania skrajnie różnych opłat za służebność przesyłu czy bezumowne korzystanie ustalonych w opiniach niejednokrotnie sporządzanych na zlecenie sądu. Dokonaliśmy analizy prawnej zakresu przedmiotowego „odszkodowania” jak i „wynagrodzenia”. Wyniki analizy zamieszczono w artykule pt. „Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny” opublikowanym w miesięczniku NOTARIATU POLSKIEGO „REJENT” nr 9(233) z września 2010 wydawanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.