12 czerwca, 2018

FAQ

Zasady aktualizacji wynagrodzenia za ustanowioną służebność przesyłu nie zostały opisane w żadnym przepisie prawa. Dlatego zasady aktualizacji wynagrodzenia dokonuje się zgodnie z umową stron. Co do zniszczeń wywołanych przy awarii sieci - wszelkie szkody pokrywa właściciel sieci. Odszkodowania można dochodzić z odpowiednich aktów kodeksu cywilnego (art 361 - 363 ustawy kodeks cywilny). Proszę zauważyć, że przy wpisanej służebności przesyłu, jeżeli właściciel sieci podczas prac remontowych jedzie na teren nieruchomości i np. zniszczy uprawy jest zobowiązany naprawić szkodę przez zapłatę odszkodowania lub przywrócenie do stanu pierwotnego. Dlatego za służebność przesyłu płacimy wynagrodzenie (zgodnie z zapisami w kodeksie cywilnym) natomiast za szkody należy się odszkodowanie.
Aktualna wersja programu liczy tylko wynagrodzenie za bezumowne korzystanie oraz służebność przesyłu. Jeżeli chodzi o odszkodowanie jesteśmy w trakcie kończenia nowej wersji aplikacji SIECI która będzie również liczyła wysokość odszkodowania. Aktualny cennik za korzystanie z programu: 1. cena za korzystanie z programu to ilość jednostek rozliczeniowych podana po wprowadzeniu dla danej działki sieci (kolumna Cena za raport). Wygenerowanie pełnego raportu jest możliwe po zakupie odpowiedniej ilości jednostek rozliczeniowych wówczas (po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia przesyłamy login i hasło). Minimalna ilość jednostek jakie można kupić to 50 eurosieci = 50 zł(brutto). Wpłaty należy dokonać na konto podane na stronie. 2. Jest możliwość zakupu czasowego (3 m-c) dostępu do programu bez limitu obliczeń w cenie 500 zł + vat. Wersja demo do pobrania ze strony www.sluzebnosc-przesylu.pl Do określenia ceny za raport nie ma znaczenia czy liczy Pan wynagrodzenie za bezumowne korzystanie wraz z służebnością przesyłu czy tylko służebności przesyłu.
Przy udzielaniu odpowiedzi bardzo istotne jest rozgraniczenie pojęć odszkodowanie i wynagrodzenie. Odszkodowanie - czyli występuje szkoda. Jeżeli wyrządzono szkodę to trzeba ją naprawić. Jedną z form jest wypłacenie odszkodowania. Wysokość odszkodowania określamy w cenach dzisiejszych ale stan nieruchomości bierzemy na dzień wyrządzenia szkody (patrzymy na nieruchomość tak jak wyglądał wraz z otoczeniem w roku 1984 ale w dzisiejszych cenach). Tu jeszcze istotne czy może Pan występować o odszkodowanie - chodzi o to czy to Panu wyrządzono szkodę a inaczej czy był Pan właścicielem w dniu wyrządzenia szkody tj. wybudowania sieci. Proszę zauważyć, że to mpzp wprowadził ograniczenia (szeroka strefa obejmująca swoim obszarem Pana działkę). Art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje kto jest odpowiedzialny za skutki, w tym przypadku zmniejszenie wartości) wywołane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynagrodzenie - za to że ktoś korzysta z nieruchomości lub części nieruchomości. I tu pas służebności nie pokrywa się z pasem ograniczeń w użytkowaniu (np. zapis w planie). Pas służebności to pas niezbędny do obsługi sieci (najlepiej zwrócić się z zapytaniem jaki pas terenu jest niezbędny dla właściciela sieci - na pewno ten pas nie będzie węższy od szerokości linii. Wynagrodzenie ustalamy za bezumowne korzystanie i służebność przesyłu.
Jeżeli chodzi wykonanie wyceny bez oględzin nieruchomości - muszę Pana poinformować, że nie praktykujemy takich rzeczy, nadmieniam również że przepisy prawa i dobra praktyka rzeczoznawcy majątkowego nie dopuszcza sporządzenia wyceny bez oględzin. Z przedstawionych zdjęć wynika, że nie jest to sieć nowa. Proszę pamiętać, że szkoda powstała w stanie nieruchomości kiedy budowano sieć a to że aktualnie cena wynosi 250 nie musi być wyznacznikiem szkody rzeczywistej (bardzo istotne jest zbadanie stanu aktualnego z okresu budowy sieci).
Zgodnie z Polskim Prawem (w szczególności Ustawa kodeks cywilny) należy się Panu: 1. odszkodowanie za szkody (tu mogą to być szkody związane bezpośrednio z procesem budowy np. zniszczenie nasadzeń, budynków itp., oraz zmniejszenie wartości rynkowej nieruchomości); 2. Wynagrodzenie za współkorzystanie z przestrzeni działki (ustanowienie służebności przesyłu).
Odszkodowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wyrządzona szkoda na nieruchomości. Odszkodowania należą się wyłącznie właścicielom nieruchomości, którzy władali gruntami w momencie realizacji inwestycji. Nowi właściciele nabywają już nieruchomości obciążone i nowonabywcom nie należy się żadne odszkodowanie, ponieważ wiedzieli co kupują i powinni uzależnić cenę zakupu od stanu nieruchomości. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy się wynagrodzenie za 10 ostatnich lat, a nie odszkodowanie! Wynagrodzenie za 10-letni okres należy się wówczas, gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi na niej działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku wynagrodzenie liczone jest za 3 lata. Wynagrodzenie przysługuje wówczas, gdy właściciel infrastruktury nie miał tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Takie tytuły wynikają przede wszystkim ze: zgody ówczesnego właściciela nieruchomości na wejście na grunt i nieodpłatne korzystanie z nieruchomości lub odpowiednich decyzji administracyjnych wydanych na podstawie wówczas obowiązującego prawa. W przypadku służebności przesyłu również należy się wynagrodzenie od dnia ustanowienia tego prawa w przyszłość. Wynagrodzenia liczy się od powierzchni fizycznie zajętego gruntu na nieruchomości oraz rzutu przewodów na grunt z niewielkim zapasem. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa od wartości zajmowanej przestrzeni. Linie niskiego i średniego napięcia zajmują b. mało przestrzeni, stąd wynagrodzenia są niewielkie. W skali roku byłoby to zaledwie parę złotych. Wynagrodzenie jednorazowe będzie większe, ale nie będą to dziesiątki tysięcy złotych, a może zaledwie ok. 1 tys. zł. Jeżeli linie poprowadzono w celu uzbrojenia terenu, z którego korzysta właściciel obciążonej nieruchomości, to służebność przesyłu powinna pozostać nieodpłatna. W razie żądania usunięcia słupów Zakład Energetyczny może spełnić żądanie odcinając od prądu całe osiedle. Na ponowne podłączenie trzeba będzie czekać i zapłacić odpowiednie kwoty przyłączeniowe podpisując umowę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek udowodnienia wielkości roszczeń. Koszt wynajętego prawnika, operatu szacunkowego lub opinii, na podstawie której będą składane roszczenia mogą przewyższyć spodziewane korzyści finansowe.
Pas ochrony funkcyjnej występuje tylko wówczas, gdy nie można zabudować terenu ze względu na negatywne oddziaływanie sieci. W przypadku sieci elektroenergetycznych pas ten będzie związany z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w przypadku gazociągów wybudowanych przed 2001 r. - ze strefą wybuchu. Jeżeli chodzi o ropociągi, będą to strefy bezpieczeństwa. Ogólnie można stwierdzić, że szerokości pasów ochrony funkcyjnej wyznaczane są przez przepisy (rozporządzenia). Sieci ciepłownicze nie generują takiego niebezpieczeństwa dla otoczenia, jak wyżej wymieniona infrastruktura. Z tego powodu nie ustala się dla nich pasów ochrony funkcyjnej. Nie jest jednak wykluczone, że przedsiębiorstwo, ciepłownicze taką strefę wyznaczy, ale jest to mało prawdopodobne, ponieważ nie ma przepisów ustalających takie strefy. Pasy eksploatacyjne występują zawsze. Ich szerokość zależy od parametrów sieci. Przepisy szczególne (np. dla gazociągów po 2001 r.) lub operatorzy sieci mogą wyznaczyć obszar niezbędny do prawidłowego, niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury liniowej. Jeżeli chce się Pan dowiedzieć ile wynosi szerokość pasa eksploatacyjnego konkretnego ciepłociągu, to proszę zwrócić się z tym pytaniem do operatora sieci, który powinien właścicielowi nieruchomości udzielić takiej odpowiedzi. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że na tej samej sieci mogą być różne szerokości pasów eksploatacyjnych. Wynika to z zastosowanych obostrzeń, które umożliwiają zwężenie pasa do minimum. Nie mniej jednak szerokość pasów eksploatacyjnych powinna zapewnić możliwość przejazdu wzdłuż sieci i umożliwić jej konserwację lub naprawę.