Przypadki szczególne związane z występowaniem infrastruktury liniowej na obcych gruntach

zagadnienie prawnePrzypadki szczególne związane z występowaniem infrastruktury liniowej na obcych gruntach (Rzeczywistość wykracza poza przypadki przewidziane przez art. 3051).

W praktyce spotkaliśmy się z przypadkiem gdzie rurociąg (nazwijmy go urządzeniem przesyłowym) stanowi własność osoby fizycznej (osoba fizyczna X). Urządzenie przesyłowe położone jest na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich (osoba Z) i stanowi część systemu dystrybucyjnego dostawcy mediów (Spółka Y). Z dokumentów wynika, że Spółka Y korzystała z rurociągu sądząc, iż stanowi on jej własność na całej długości sieci.

Różnice pomiędzy odszkodowaniem i wynagrodzeniem

zagadnienie prawneW praktyce związanej z budową i istnieniem sieci przesyłowych w obszarze nieruchomości wielokrotnie spotykamy się z zamiennym używaniem pojęć odszkodowanie i wynagrodzenie. Taka sytuacja prowadzi do powstawania skrajnie różnych opłat za służebność przesyłu czy bezumowne korzystanie ustalonych w opiniach niejednokrotnie sporządzanych na zlecenie sądu. Dokonaliśmy analizy prawnej zakresu przedmiotowego „odszkodowania” jak i „wynagrodzenia”. Wyniki analizy zamieszczono w artykule pt. „Wynagrodzenia i odszkodowania w relacjach między przedsiębiorstwami przesyłowymi lub dystrybucyjnymi a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na tle proponowanych zmian do ustawy Kodeks cywilny” opublikowanym w miesięczniku NOTARIATU POLSKIEGO „REJENT” nr 9(233) z września 2010 wydawanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.

Treści zamieszczone na stronie

W praktyce wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, gdy osoby sporządzające opinie na temat wynagrodzenia za bezumowne korzystanie lub służebność przesyłu kopiują treści zamieszczone na naszej stronie do swoich autorskich opracowań nie podając źródła informacji. Takie działanie jest bezprawne a dalsze posługiwanie się naszymi autorskimi opracowaniami pod własnym nazwiskiem spowoduje, że będziemy dochodzić naszych praw przed sądem.

Przypominamy zasady korzystania z serwisu.

Aktualne wyzwania sektora gazowego - konferencja

W dniu 8 czerwca 2010 r. Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Kancelaria Prawna Wierciński, Kwieciński, Baehr zorganizowali konferencję „Aktualne wyzwania sektora gazowego wynikające r. ze zmian otoczenia prawnego”, która odbyła się 8 czerwca 2010 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Program konferencji obejmował:

 • Wpływ ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego na sektor gazowy - dr Jerzy Baehr, WKB
 • Projekt nowych przepisów dotyczących biogazowni - Piotr Czopek, Ministerstwo Gospodarki
 • System wsparcia biogazu rolniczego a obowiązki OSD - r.pr. Maciej Szambelańczyk, WKB
 • Lokalne sieci biometanowe - Edward Licznerski, Polskie Stowarzyszenie Biogazu
 • Dostęp do usług magazynowania w świetle nowych uregulowań prawnych - adw. Rafał Przystański, WKB
 • Rozwój instalacji magazynowych i świadczenia usług magazynowania w Polsce - dyr. Wiesław Rokosz, PGNiG SA Oddział OSM
 • Najnowsze decyzje i stanowiska Prezesa UOKiK w odniesieniu do sektora energetycznego - r.pr. Aleksander Stawicki, WKB
 • Pożądane rozwiązania regulacyjne z perspektywy przedsiębiorstw energetycznych - Rafael Świąder, PGNiG SA
 • Przyszłość regulacji rynku gazowego z perspektywy Prezesa URE - Naczelnik Teresa Kubacka, Urząd Regulacji Energetyki
 • Rozwój infrastruktury gazowej w świetle projektu nowych przepisów o korytarzach przesyłowych - adw. Bartłomiej Jankowski, WKB
 • Projekt zmian przepisów o służebności przesyłu a oczekiwania przedsiębiorstw energetycznych - dr Jakub Pokrzywniak, WKB
 • Praktyczne aspekty metodyki wyliczania wynagrodzeń dla właścicieli nieruchomości objętych służebnością przesyłu - dr inż. Dariusz Konieczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, dr inż. Cezary Kowalczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Skutki zmiany kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu

Konsultacje społeczne czy resortowy lobbing?
Od 3 sierpnia 2008 obowiązuje w Polsce ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 (Ustawa Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Niespełna półtora roku od wprowadzenia do polskiego prawodawstwa pojęcia służebności przesyłu trwają prace związane z nowelizacją kodeksu cywilnego mające na celu doprecyzowanie zapisów dotyczących instytucji służebności przesyłu.