12 czerwca, 2018

Przepisy, normy i wytyczne

Przepisy, normy i wytyczne zalecane do stosowania

1. Jaka jest różnica miedzy ODSZKODOWANIE a WYNAGRODZENIEM

szczegóły

 

2. Przepisy służące do określania ODLEGŁOŚCI urządzeń i przewodów infrastruktury technicznej od obiektów terenowych

Należy zwrócić uwagę na to, iż:

 • Przedstawione źródła informacji służą do określenia minimalnych odległości od obiektów terenowych na etapie budowy infrastruktury technicznej i są respektowane do dnia dzisiejszego wg zasad obowiązujących w momencie budowy sieci (jeżeli nie zostały przebudowane);
 • Minimalne odległości od obiektów terenowych wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, za które należały się odszkodowania w momencie budowy infrastruktury;
 • Roszczenia majątkowe ulegają przedawnienia na mocy art. 117 i 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 • Minimalne odległości od obiektów terenowych nie służą do wyznaczania szerokości pasów służebności przesyłu lub bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • Szerokości pasów służebności przesyłu zapewniają prawo przejścia i przejazdu wzdłuż urządzeń infrastruktury oraz prawo do wykonywania prac konserwacyjnych sieci w tym pasie;
 • Szerokości pasów służebności przesyłu wyznaczają właściciele infrastruktury technicznej zgodnie z art. 3051 i 3052 ustawy Kodeks cywilny.

 

Uwaga:

 • W przypadku, gdy właściciel infrastruktury będzie nalegał na wyznaczenie pasa służebności przesyłu o szerokości nieodpowiadającej możliwości przejścia i przejazdu wzdłuż urządzeń infrastruktury, szerokość tego pasa powinien ustanowić sąd powszechny. Dotyczy to tych przypadków, gdy np.:
 • właściciel sieci kablowej będzie chciał ustanowić służebność przesyłu w pasie o szerokości 1 cm, co odpowiada średnicy kabla ułożonego w ziemi,
 • właściciel naziemnej sieci ciepłowniczej będzie chciał ustanowić służebność przesyłu w pasie odpowiadającym rzutowi poziomemu zewnętrznych krawędzi rurociągu na grunt.

Przepisy prawne

W przypadku linii elektroenergetycznych nie ma przepisów w formie rozporządzenia, które podawałoby zasady ustalania szerokości pasów ochronnych, co powoduje duże utrudnienia przy ustalaniu odszkodowań za szkody i wynagrodzeń za służebność przesyłu. Instytut Infrastruktury Liniowej wypracował własne zasady w tym względzie, przyjmując:
 • na terenach otwartych (pola uprawne) – rzut przewodów plus 1 m (0,5m z każdej strony);
 • na terenach leśnych – sugerujemy zasady wynikające z poniższych norm:
 1. Polska Norma PN-E-05100-1, 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa (norma obowiązująca dla linii niskiego napięcia z przewodami gołymi, ale dla linii wyższych napięć też ją zalecamy, ponieważ generuje szersze pasy wycinki, mimo iż obowiązują nowe normy przedstawione poniżej),
 2. Polska Norma PN-EN-50341-1, 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne (proszę wybrać część III normy: PN-EN-50341-3 – Zbiór normatywnych warunków krajowych),
 3. Polska Norma PN-EN-50423-1, 2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne (uwaga, jak wyżej).
 • na terenach przeznaczonych pod zabudowę należy uwzględnić oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz hałas generowany przez linie elektroenergetyczne wysokich napięć (dotyczy to ograniczeń, a więc jest to związane z odszkodowaniami, a nie wynagrodzeniem za służebność przesyłu – wyjątek dotyczy obszaru ograniczonego użytkowania):
 1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – w przypadku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania należy dysponować tytułem prawnym do terenu, na którym występuje przekroczenie standardów jakości środowiska),
 2. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397),
 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania ich poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz. 1883),
 5. w zakresie PEM obowiązywało kiedyś zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (MP Nr 3, poz. 24), nadal wszyscy się na tym wzorują,
 6. ponieważ rozporządzenie z ppkt poprzedniego nie obowiązuje takie odległości powinien podawać projektant sieci,
 7. Polska Norma PN-T-06580-1, 2002. Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Część 1: Terminologia,
 8. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826);
 • dodatkowe opracowania:
 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), oraz
 2. opracowanie Instytutu Energetyki (Pracownia Oddziaływań Środowiskowych i Ochrony Przepięciowej) pt. „Wyznaczanie stref ochronnych w pobliżu linii elektroenergetycznych 110 kV”, Warszawa, 1992 r.
 1. Polska Norma PN-76/E-05125, 1976. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (norma obowiązująca poprzednio);
 2. Norma SEP N SEP-E-004, 2003. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa – dotyczy sieci podziemnych.
 
 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane (Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1864 ze zm.) – aktualnie obowiązujące,
 2. przykłady norm branżowych i  Polskich  Norm oraz norm zakładowych obowiązujących   w poprzednich latach:
 • Norma Branżowa BN-73/8984-05, 1973. Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania;
 • Norma Branżowa BN-76/8984-09, 1976. Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogólne wymagania i badania;
 • Norma Branżowa BN-83/8836-02, 1983. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;
 • Norma Branżowa BN-89/8984-18, 1989. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania;
 • Polska Norma PN-T-45002, 1998. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. Wymagania ogólne;
Wybrane normy TP S.A.:
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-002, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-004, 1996. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-011, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-012, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-013, 1996. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania;
 • Norma Zakładowa ZN-96/TP S.A.-026, 1996. Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania;
Wybrane normy Dialog S.A.:
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01 Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01/2. Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnejOgólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych. Dokumenty normatywne;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01/3. Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnejOgólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -01/4. Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej. Ogólne zasady projektowania i budowy sieci kablowych. Zasady oznaczania i znakowania elementów sieci kablowych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -02. Projektowanie kanalizacji kablowej.
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -03. Budowa kanalizacji kablowej;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -08. Projektowanie sieci optotelekomunika-cyjnych;
 • Norma Zakładowa ZN-02/TD S.A. -09. Budowa sieci optotelekomunikacyjnych.
Wybrane normy Netii SA:
 • Norma Zakładowa TDC-061-0506-S. Zasady projektowania kanalizacji kablowej;
 • Norma Zakładowa TDC-061-0507-S. Zasady budowy kanalizacji kablowej;
 • Norma Zakładowa TDC-061-0508-S. Zasady projektowania sieci optotelekomu-nikacyjnych;
 • Norma Zakładowa TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomu- nikacyjnych.
Wybrane normy Urzędu Miasta Wrocławia:
 • Norma Zakładowa ZN-UMWR-002.V001. Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych – projektowanie sieci MSRK;
 • Norma Zakładowa ZN-UMWR-003.V001. Wymagania techniczne na linie MSRK dla kabli światłowodowych – budowa sieci MSRK.
Pierwsze rozporządzenie określające odległości od obiektów terenowych powstało w 1989 r. Poprzednio obowiązywały normy. Poniżej przedstawiono chronologicznie normy i rozporządzenia dotyczące budowy gazociągów:
 • BN-71/8976-31 Odległości bezpieczne gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych w ziemi;
 • BN-78/8976-77 Odległości bezpieczne stacji gazowych od obiektów terenowych;
 • BN-80/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych;
 • Polska Norma PN-91/M-34501, 1991. Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania;
 • Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1978 r. Nr 21, poz. 94);
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1989 r. Nr 45, poz. 243);
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 1995 r. Nr 139, poz. 686);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055) – aktualnie obowiązujące.
 1. rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. nr 122, poz. 576);
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1067);
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. nr 243, poz. 2063 ze zm.) – aktualnie obowiązujące.
 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów elementów preizolowanych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zeszyt 4, 2002. Opracowano w oparciu o Polskie Normy.
 2. Wytyczne i wymagania techniczne dla sieci ciepłowniczych w spółkach Grupy Fortum w Polsce. Wrocław, 2007 (http://www.grotowski-institute.art.pl/files/Wytyczne%20sieci.pdf)
 3. Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) (http://www.cieplodlawarszawy.pl/files/obrazy/wmogi_techniczne/1076_zarzadzenie_nr_1-2012.pdf)
 4. Przykłady norm:
 • Polska Norma PN-EN 253:1999. System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;
 • Polska Norma PN-B-10405: 1999. Ciepłownictwo, Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;
 • Polska Norma PN-92/M-34031. Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania (zmiana PN-M-34031/A1:1996);
 • Polska Norma PN-EN 253:2005. Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu;
 • Polska Norma PN-EN 253:2009. Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.
 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Zeszyt 3, 2001. Opracowano w oparciu o Polskie Normy;
 2. Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączy oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka. Włocławek, grudzień 2009 r. http://www.mpwik.wloclawek.pl/aktualizacja/data/pliki/432_Wytyczne_do_projektowania_sieci_wodoci__gowej_i_kanalizacyjnej__przy____czy_oraz_urz__dze___technicznych_na_terenie.pdf
 3. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wrocław, wrzesień 2010 r. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zim.wroc.pl%2Fpage%3Dprzetarg_zalacznik%26id%3D17469&ei=OsPDUL2YAqmD4gSc7YDwBg&usg=AFQjCNHnYmqmWRiZM_4mbX1Iei0VhJxQcg&bvm=bv.1354675689,d.d2k
 4. Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci i przyłączy wod.-kan. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie. Częstochowa, marzec 2012 r. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pwik.czest.pl%2Fdownload%2FZ2Z4L3B3aWsvcGwvZGVmYXVsdF9vcGlzeS8zOS82LzE%2Fwytyczne__2012.pdf&ei=hcbDUKDOEs61hAeqjoD4DA&usg=AFQjCNGy1SDnFGDDcKGLZ_w7_N9up3YEaw&bvm=bv.1354675689,d.d2k
 5. Przykłady norm:
 • Polska Norma PN-87/B-01060, 1987. Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia;
 • Polska Norma PN-92/B-01706, 1992. Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu;
 • Polska Norma PN-B-10725, 1997. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania;
 • Polska Norma PN-B-10736, 1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnychWarunki techniczne wykonania.
 • Polska Norma PN-EN 12201-1. System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.
 • Polska Norma PN-EN 12201-2. System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.
 • Polska Norma PN-64/H-74204. Rurociągi. Rury stalowe przewodowe. Średnice zewnętrzne.
 1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. Zeszyt 9, 2003. Opracowano w oparciu o Polskie Normy.
 2. Przykłady norm:
 • Polska Norma PN-87/B-01070, 1987. Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.Terminologia;
 • Polska Norma PN-92/B-10735, 1992. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
 • Polska Norma PN-EN 752-1:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 1: Postanowienia ogólne i definicje;
 • Polska Norma PN-EN 752-2:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 2: Wymagania;
 • Polska Norma PN-EN 752-3:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 3: Planowanie;
 • Polska Norma PN-EN 1091:2002. Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej.
 • Polska Norma PN-EN 1671. Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej.