Czy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, wynagrodzenie powinno być waloryzowane według GUS czy zmiany cen za wynajem gruntu?
Zasady aktualizacji wynagrodzenia za ustanowioną służebność przesyłu nie zostały opisane w żadnym przepisie prawa. Dlatego zasady aktualizacji wynagrodzenia dokonuje się zgodnie z umową stron.
Jeżeli w strefie ochronnej będzie stało moje auto i dojdzie do awarii rur wodociągowych, auto ulegnie zniszczeniu, czy wodociągi ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą?
W przypadku zniszczeń wywołanych z powodu awarii sieci – wszelkie szkody pokrywa właściciel sieci. Odszkodowania można dochodzić z odpowiednich aktów kodeksu cywilnego (art 361 – 363 ustawy kodeks cywilny). Proszę zauważyć, że przy wpisanej służebności przesyłu, jeżeli właściciel sieci podczas prac remontowych jedzie na teren nieruchomości i np. zniszczy uprawy jest zobowiązany naprawić szkodę przez zapłatę odszkodowania lub przywrócenie do stanu pierwotnego. Dlatego za służebność przesyłu płacimy wynagrodzenie (zgodnie z zapisami w kodeksie cywilnym) natomiast za szkody należy się odszkodowanie.
Jeżeli okaże się, że przedsiębiorstwo energetyczne uzyskało zasiedzenie służebności, czy mam szansę na wynagrodzenie za czas przeszły lub co najmniej na przyszłość ? Czy przedsiębiorstwo będzie korzystać z gruntu bezpłatnie?
Przy zasiedzeniu nie widzę możliwości uzyskania dodatkowych wynagrodzeń z tego tytułu.
Na terenie mojej działki nie ma ani słupów ani nad jej terenem linii energetycznej. 70% powierzchni działki znajduje się natomiast w 43 metrowej strefie ochronnej linii 400 kV wybudowanej w 1984 roku. Zgodnie z planem miejscowym działka znajduje się w strefie uciążliwości linii wysokiego napięcia. Lokowanie budynków, sadzenie drzew itp. musi być uzgadniane z właścicielem linii. Czy biorąc powyższe pod uwagę Państwa zdaniem mogę ubiegać się o odszkodowanie/wynagrodzenie od właściciela linii energetycznej?
Przy udzielaniu odpowiedzi bardzo istotne jest rozgraniczenie pojęć odszkodowanie i wynagrodzenie. Odszkodowanie – czyli występuje szkoda. Jeżeli wyrządzono szkodę to trzeba ją naprawić. Jedną z form jest wypłacenie odszkodowania. Wysokość odszkodowania określamy w cenach dzisiejszych, ale stan nieruchomości bierzemy na dzień wyrządzenia szkody (patrzymy na nieruchomość taką jak wyglądała wraz z otoczeniem w roku 1984, ale w dzisiejszych cenach). Istotne jest również, czy może Pan występować o odszkodowanie – chodzi o to, czy to Panu wyrządzono szkodę, a inaczej czy był Pan właścicielem w dniu wyrządzenia szkody tj. wybudowania sieci. Proszę zauważyć, że to MPZP wprowadził ograniczenia (szeroka strefa obejmująca swoim obszarem Pana działkę). Art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje kto jest odpowiedzialny za skutki, w tym przypadku zmniejszenie wartości) wywołane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wynagrodzenie – za to że ktoś korzysta z nieruchomości lub części nieruchomości. I tu pas służebności nie pokrywa się z pasem ograniczeń w użytkowaniu (np. zapis w planie). Pas służebności to pas niezbędny do obsługi sieci (najlepiej zwrócić się z zapytaniem jaki pas terenu jest niezbędny dla właściciela sieci – na pewno ten pas nie będzie węższy od szerokości linii. Wynagrodzenie ustalamy za bezumowne korzystanie i służebność przesyłu.
Wysyłam Panu zdjęcia linii napowietrznej wraz ze słupem długości 75 m, długość pasa dojazdu 30 m, cena za m2 działki 250 zł. Czy istniała by możliwość przygotowania wyceny zdalnie, u Państwa na miejscu, bez konieczności przyjazdu do mnie?
Jeżeli chodzi o wykonanie wyceny bez oględzin nieruchomości – muszę Pana poinformować, że nie praktykujemy takich rzeczy, nadmieniam również że przepisy prawa i dobra praktyka rzeczoznawcy majątkowego nie dopuszcza sporządzenia wyceny bez oględzin. Z przedstawionych zdjęć wynika, że nie jest to sieć nowa. Proszę pamiętać, że szkoda powstała w stanie nieruchomości kiedy budowano sieć, a to że aktualnie cena wynosi 250 nie musi być wyznacznikiem szkody rzeczywistej (bardzo istotne jest zbadanie stanu aktualnego z okresu budowy sieci).
Witam, w związku z tym że PGE chce postawić na mojej działce słup energetyczny i oczywiście chce to zrobić bezpłatnie, poszukuję rzetelnej informacji, czy mam prawo do uzyskania jakiegoś wynagrodzenia z tego tytułu?
Zgodnie z Polskim Prawem (w szczególności Ustawa kodeks cywilny) należy się Panu: 1. odszkodowanie za szkody (tu mogą to być szkody związane bezpośrednio z procesem budowy np. zniszczenie nasadzeń, budynków itp., oraz zmniejszenie wartości rynkowej nieruchomości); 2. Wynagrodzenie za współkorzystanie z przestrzeni działki (ustanowienie służebności przesyłu).
Mam pytanie w odnośnie sieci elektroenergetycznych. Posiadam grunty rolne, przez które przechodzi około 3km linii energetycznych niskiego lub średniego napięcia oraz około 35 słupów. Chciałabym zorientować się, czy w moim przypadku istnieje możliwość ubiegania się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i ustanowienie służebności przesyłu?
Odszkodowanie można uzyskać tylko wtedy, gdy zostanie wyrządzona szkoda na nieruchomości. Odszkodowania należą się wyłącznie właścicielom nieruchomości, którzy władali gruntami w momencie realizacji inwestycji. Nowi właściciele nabywają już nieruchomości obciążone i nowonabywcom nie należy się żadne odszkodowanie, ponieważ wiedzieli co kupują i powinni uzależnić cenę zakupu od stanu nieruchomości. Za bezumowne korzystanie z nieruchomości należy się wynagrodzenie za 10 ostatnich lat, a nie odszkodowanie! Wynagrodzenie za 10-letni okres należy się wówczas, gdy właściciel nieruchomości nie prowadzi na niej działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku wynagrodzenie liczone jest za 3 lata. Wynagrodzenie przysługuje wówczas, gdy właściciel infrastruktury nie miał tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością. Takie tytuły wynikają przede wszystkim ze: zgody ówczesnego właściciela nieruchomości na wejście na grunt i nieodpłatne korzystanie z nieruchomości lub odpowiednich decyzji administracyjnych wydanych na podstawie wówczas obowiązującego prawa. W przypadku służebności przesyłu również należy się wynagrodzenie od dnia ustanowienia tego prawa w przyszłość. Wynagrodzenia liczy się od powierzchni fizycznie zajętego gruntu na nieruchomości oraz rzutu przewodów na grunt z niewielkim zapasem. Wysokość wynagrodzenia nie może być wyższa od wartości zajmowanej przestrzeni. Linie niskiego i średniego napięcia zajmują b. mało przestrzeni, stąd wynagrodzenia są niewielkie. W skali roku byłoby to zaledwie parę złotych. Wynagrodzenie jednorazowe będzie większe, ale nie będą to dziesiątki tysięcy złotych, a może zaledwie ok. 1 tys. zł. Jeżeli linie poprowadzono w celu uzbrojenia terenu, z którego korzysta właściciel obciążonej nieruchomości, to służebność przesyłu powinna pozostać nieodpłatna. W razie żądania usunięcia słupów Zakład Energetyczny może spełnić żądanie odcinając od prądu całe osiedle. Na ponowne podłączenie trzeba będzie czekać i zapłacić odpowiednie kwoty przyłączeniowe podpisując umowę na nieodpłatne korzystanie z nieruchomości. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek udowodnienia wielkości roszczeń. Koszt wynajętego prawnika, operatu szacunkowego lub opinii, na podstawie której będą składane roszczenia mogą przewyższyć spodziewane korzyści finansowe.
Czy w przypadku ciepłociągu - podobnie jak gazociągu - istnieją 'pas eksploatacyjny' i 'pas ochrony funkcyjnej' i ile wynoszą te pasy?
Pas ochrony funkcyjnej występuje tylko wówczas, gdy nie można zabudować terenu ze względu na negatywne oddziaływanie sieci. W przypadku sieci elektroenergetycznych pas ten będzie związany z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w przypadku gazociągów wybudowanych przed 2001 r. – ze strefą wybuchu. Jeżeli chodzi o ropociągi, będą to strefy bezpieczeństwa. Ogólnie można stwierdzić, że szerokości pasów ochrony funkcyjnej wyznaczane są przez przepisy (rozporządzenia). Sieci ciepłownicze nie generują takiego niebezpieczeństwa dla otoczenia, jak wyżej wymieniona infrastruktura. Z tego powodu nie ustala się dla nich pasów ochrony funkcyjnej. Nie jest jednak wykluczone, że przedsiębiorstwo, ciepłownicze taką strefę wyznaczy, ale jest to mało prawdopodobne, ponieważ nie ma przepisów ustalających takie strefy. Pasy eksploatacyjne występują zawsze. Ich szerokość zależy od parametrów sieci. Przepisy szczególne (np. dla gazociągów po 2001 r.) lub operatorzy sieci mogą wyznaczyć obszar niezbędny do prawidłowego, niezakłóconego funkcjonowania infrastruktury liniowej. Jeżeli chce się Pan dowiedzieć ile wynosi szerokość pasa eksploatacyjnego konkretnego ciepłociągu, to proszę zwrócić się z tym pytaniem do operatora sieci, który powinien właścicielowi nieruchomości udzielić takiej odpowiedzi. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że na tej samej sieci mogą być różne szerokości pasów eksploatacyjnych. Wynika to z zastosowanych obostrzeń, które umożliwiają zwężenie pasa do minimum. Nie mniej jednak szerokość pasów eksploatacyjnych powinna zapewnić możliwość przejazdu wzdłuż sieci i umożliwić jej konserwację lub naprawę.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w czerwca 2002 r. wydał warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, które zostały zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Odległości podstawowe podziemnych sieci ciepłowniczych od obiektów terenowych zawarte są w poniższej tabeli.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w czerwca 2002 r. wydał warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, które zostały zalecone do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Odległości podstawowe podziemnych sieci ciepłowniczych od obiektów terenowych zawarte są w poniższej tabeli.

L.p

Rodzaje obiektów terenowych

Obrys obiektu terenowego

Odległość podstawowa (m)

1

Budynki:

– sieć ciepłownicza o średnicy rurociągów do DN 150

– sieć ciepłownicza o średnicy rurociągów od DN 200 do DN 500

– sieć ciepłownicza o średnicy powyżej DN 500

maksymalny rzut obiektu

2,0

3,0

5,0

2

Przewody kanalizacyjne i wodociągowe

skrajnia rury, kanału lub studni

2,0

3

Sieci gazowe

Odległość według [3]

4

Kable ziemne elektroenergetyczne

skrajnia kabla

1,0

5

Napowietrzne linie energetyczne o napięciu:

– do 1kV

– pow. 1kV do 30 kV

– pow. 30 kV do 110 kV

– pow. 110 kV

rzut poziomy skrajnego przewodu linii

0,5

4,0

8,0

15,0

6

Kable, kanalizacja teletechniczna

skrajnia kabla, kanału lub studni

1,0

7

Słupy linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, telekomunikacyjnych, trakcyjnych, tramwajowych oraz inne podpory

rzut fundamentu słupa, podpory

1,0

8

Tory tramwajowe

skrajnia toru

1,0

9

Drzewa

rzut korony

2,0