Jak przygotować się do rozprawy o służebność przesyłu

Często ugodowe formy porozumienia się pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorstwem przesyłowym nie przynoszą skutku. Najczęściej spornym elementem jest wysokość wynagrodzenia oraz odszkodowania z tytułu służebności przesyłu.

W związku z tym, należy odpowiednio przygotować się do rozprawy, a mianowicie skompletować wszelką dokumentację mającą związek z urządzeniami posadowionymi na jego nieruchomości. Dogłębna analiza dokumentacji pozwoli naszym ekspertom ocenić czy dana sprawa nadaje się do prowadzenia przed sądem. Analizę rozpoczynamy od zbadania czy roszczenia związane ze służebnością przesyłu nie uległy przedawnieniu oraz czy stan prawny usadowionych urządzeń przesyłowych (linii energetycznych, słupów energetycznych, rurociągu lub gazociągu) nie został już uregulowany poprzez ustanowienie służebności przesyłu.

Następnie przedstawiamy klientowi przysługujące roszczenia związane ze służebnością przesyłu. Mogą to być:

  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu
  • odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości
Linie wysokiego napięcia przechodzące przez nieruchomość. Wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu.

Kolejnym krokiem jest ustalenie wysokości poszczególnych roszczeń za służebność przesyłu. Wyceną zajmują się nasi rzeczoznawcy majątkowi, którzy posiadają wymagane uprawnienia. Sporządzony kosztorys jest dokumentem, który dołączany jest do rozprawy sądowej. Po tak dokonanej analizie sprawy przygotowujemy pismo wzywające do zapłaty właściciela urządzeń przesyłowych, ze wskazaniem poszczególnych roszczeń i ich wysokości na podstawie opracowanego kosztorysu przez rzeczoznawcę majątkowego. W razie bezskutecznego wezwania do zapłaty kierowany jest pozew do sądu powszechnego.