Nieodpłatna służebność przesyłu, a powstanie obowiązku podatkowego

Zgodnie z Polskim prawem, nieodpłatne świadczenie na rzecz przedsiębiorcy stanowi jego przychód, od którego powinien zostać opłacony podatek. Idąc tym tokiem myślenia, jeżeli przedsiębiorca przesyłowy uzyska zgodę od właściciela nieruchomości na nieodpłatną służebność przesyłu, to osiąga przychód w wysokości równej wynagrodzeniu, które musiałby zapłacić.

W dniu 16 lipca 2020 roku zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie w wyniku sporu pomiędzy organem podatkowym a spółką, która w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi przesyłowe, ciepłownicze, a także usługi pogotowia ciepłowniczego.  Przedsiębiorstwo przesyłowe uzyskało tytuł prawny umożliwiający wykorzystanie nieruchomości obcych w celu utrzymania i rozwoju sieci ciepłowniczych. Spółce w niektórych przypadkach udaje się pozyskać nieodpłatną służebność przesyłu.

Konsultacje dotyczące służebność przesyłu.

Zgodnie z interpretacją organu podatkowego spółka poprzez ustanowienie nieodpłatnie służebności przesyłu uzyskała przysporzenie majątkowe. Przysporzenie to ma konkretny wymiar finansowy, a jego wartością jest kwota, jaką spółka zapłaciłaby z tytułu korzystania z cudzej nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Korzyść tą spółka uzyskała bezpłatnie – spełnione zostaną zatem przesłanki uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Nieodpłatna służebność przesyłu nie powoduje powstania przychodu

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ustanowienie nieodpłatnie służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego nie będzie stanowić dla tego przedsiębiorstwa przychodu podatkowego. Należy przyjąć stanowisko, zgodnie z którym, jeżeli z istoty stosunku prawnego nie wynika odpłatność i strony tego stosunku prawnego nie zawierają dodatkowych postanowień umownych dotyczących odpłatności, nie można uznać tego świadczenia za świadczenie nieodpłatne. Jest to odrębny przypadek, od sytuacji, gdy w ramach danego świadczenia zwyczajowo przyjęte jest wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu, a jedna ze stron rezygnuje z takiego wynagrodzenia.

III SA/Wa 1613/19 – Wyrok WSA w Warszawie