10 sierpnia, 2020

Kalkulacja wynagrodzenia za służebność przesyłu

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych wiąże się z doprowadzeniem energii elektrycznej, wodociągu lub gazociągu przez sąsiednie nieruchomości. Przedsiębiorca może skorzystać z dwóch rozwiązań:

Obie formy są dopuszczalne w obowiązujących przepisach prawnych, jednak bezpieczniejszym rozwiązaniem jest prawne ustanowienie służebności przesyłu. Wiąże się to z dłuższymi negocjacjami i większymi wydatkami, ale ureguluje tytuł prawny na wiele lat. W przypadku porozumienia w formie umowy, które łatwiej jest uzyskać, kwestia roszczeń pozostaje otwarta.

Szacowanie wynagrodzenia za służebność przesyłu

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych konsultacji osobistych lub telefonicznych.

Udostępniamy Państwu również dedykowaną aplikację do samodzielnego obliczenia wynagrodzenia za służebność przesyłu. Koszt jednej wyceny to 65zł. Aplikacja na podstawie wprowadzonych danych generuje:

  • raport z wyliczonym wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości (ustawa kodeks cywilny art. 224),
  • raport z wyliczonym wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (ustawa kodeks cywilny art. 3052).
Art. 224
§ 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do
wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.
§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze
dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.
Art. 3052
§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.
§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu

Rzeczoznawca majątkowy dr inż. Cezary Kowalczyk

Dokumentem o mocy urzędowej jest operat szacunkowy opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego w formie ściśle określonej w przepisach (Ustawa o gospodarce nieruchomościami).

Dr inż. Cezary Kowalczyk jest wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych ze służebnością przesyłu. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 4281.