10 sierpnia, 2020

Szacowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Bezumowne korzystanie z nieruchomości zdefiniowane jest  w art. 224 § 2 k.c., z którego wynika, że ten, kto korzysta z rzeczy bez tytułu prawnego musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z niej.

Przed uchwaleniem przepisów wprowadzających do polskiego systemu prawnego służebność przesyłu tylko w nielicznych przypadkach wykorzystywano instytucję służebności gruntowej jako podstawę do umownego korzystania z części nieruchomości, gdzie jest zlokalizowana sieć przesyłowa. W pozostałych przypadkach w trakcie realizacji inwestycji prawo własności nieruchomości ulegało ograniczeniu bez stosownych umów, uprawniających do korzystania z rzeczy, co w efekcie doprowadziło do zgłaszania roszczeń o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie jest konsekwencją korzystania z rzeczy bez zgody właściciela i stanowi formę rekompensaty za współkorzystanie z przysługującego właścicielowi prawa własności. Stosując art. 224 k.c., w powiązaniu z art. 225 k.c. właściciel ma prawo żądać wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy a podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia powinna być kwota, którą posiadacz musiałby zapłacić właścicielowi, gdyby jego posiadanie opierało się na prawie.

współkorzystanie – gdy do przestrzeni nieruchomości gdzie zlokalizowana jest infrastruktura ma dostęp właściciel nieruchomości i właściciel sieci

Szacowanie wynagrodzenia

Oszacowanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości nie jest sprawą prostą. Rzeczoznawca majątkowy nie ma uprawnień wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami do określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie natomiast może określić wartość rynkową prawa, w tym przypadku prawa do korzystania z nieruchomości. Wynagrodzenie powinno zostać ustalone przez strony lub sąd na podstawie wartości prawa. Analogiczna sytuacja jest w przypadku ceny i wartości prawa do nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym określa wartość rynkową prawa do nieruchomości natomiast strony umowy kupna sprzedaży określają cenę prawa stanowiącego przedmiot obrotu.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 § 2, art. 225 kc) określane jest jednorazowo za cały miniony okres korzystania z nieruchomości przez posiadacza bez tytułu prawnego. Nie może być dochodzone na przyszłość.

Doświadczenie

Z obszaru bezumownego korzystania z nieruchomości wydaliśmy publikację, do zakupu której Państwa zachęcamy.

Posiadamy uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących bezumownego korzystania z nieruchomości.