7 kwietnia, 2020

Szkolenia

Szkolenie - służebność przesyłu, bezumowne korzystanie

W ramach Instytutu Infrastruktury Liniowej prowadzimy działalność dydaktyczną oraz badawczą. Od kilku lat prowadzimy szkolenia i warsztaty z tematyki szkód infrastrukturalnych i odszkodowań za szkody oraz wynagrodzeń dotyczących służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości.

W zakresie odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu przeprowadziliśmy szereg szkoleń otwartych i zamkniętych, w tym dedykowanych dla różnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych.

Przeszkoliliśmy m. in. pracowników kilku firm przesyłowych i dystrybucyjnych m. in. z sektorów: elektroenergetyki, gazownictwa, telekomunikacji i przesyłu produktów naftowych. Prowadziliśmy również szkolenia i konferencje dedykowane pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz pracownikom administracji publicznej zajmujących się gospodarką nieruchomościami na szczeblu wojewódzkim (w zakresie specustawy gazowej), a także niższego szczebla.

Nasi trenerzy

dr inż. Dariusz Konieczny
Wykładowca pracujący w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości na wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Zajmuje się m. in. problematyką planowania infrastruktury liniowej, wyceną szkód infrastrukturalnych oraz zasadami ustalania wartości służebność przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości. Autor i współautor publikacji z zakresu infrastruktury technicznej, w tym byłego standardu rzeczoznawców majątkowych V.8. pt. Zasady Szacowania szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i naziemnej (Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2002). Współautor opracowań dotyczących metodologii ustalania wartości szkód infrastrukturalnych, odszkodowań za szkody oraz wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z obcych nieruchomości.
dr inż. Cezary Kowalczyk
Wykładowca pracujący w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości na wydziale Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Zajmuje się problematyką związaną z wpływem lokalizacji na wartość nieruchomości. Autor i współautor publikacji poświęconych analizie cen na rynku nieruchomości, procedur związanych z szacowaniem nieruchomości oraz metodologii ustalania odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury na obcych gruntach. Rzeczoznawca majątkowy.

Przykładowe szkolenia

Metodyka wyliczania wartości służebności przesyłu na tle szkód infrastrukturowychMetodyka wyliczania wynagrodzeń przy ustalaniu służebności przesyłuNegocjacje w praktyce - pozyskanie prawa gruntu na cele inwestycyjne o charakterze liniowymMetodyka wyliczania wartości służebności przesyłu na tle szkód infrastrukturalnych oraz określanie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych odpowiedzialnych za określanie wartości szkód infrastrukturowych oraz wartości prawa służebności przesyłu ustanawianej z powodu istnienia infrastruktury liniowej w przestrzeni nieruchomości stanowiących obcą własność, a także prawników zajmujących się wyżej wymienioną tematyką.

Program szkolenia 1- dniowego (9 godz. lekcyjnych)

 1. Podział i prawne źródła informacji dotyczące infrastruktury technicznej (1,0 godz.)
  • Przepisy dotyczące problematyki infrastruktury techniczne
 2. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji sieci liniowych w przestrzeni nieruchomości oraz towarzyszących im obiektów punktowych (1,5 godz.)
  • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej
  • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej
  • Zasięgi występujących szkód
  • Korzystanie z obcych nieruchomości
 3. Różnice między odszkodowaniem a wynagrodzeniem (1 godz.)
  • Specyfika odszkodowań
  • Specyfika wynagrodzeń
 4. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości (2 godz.)
  • Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczoweg
  • Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną
  • Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości
 5. Metodyka ustalania odszkodowań i wynagrodzeń (1 godz.)
  • Ogólne zasady ustalania wartości szkód infrastrukturowych
  • Procedury ustalania wartości prawa służebności przesyłu
 6. Przykłady praktyczne (2,5 godz.)
  • Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń infrastruktury technicznej
  • Błędy popełniane przy określaniu wartości prawa służebności (jak się ustrzec błędów?).

Szkolenie spełnia wymogi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  dotyczące doskonalenia zawodowego dla rzeczoznawców majątkowych (grupy tematyczne: A1 i A4). Szkolenie zarejestrowane jest pod numerem 6559 na liście Ministerstwa Infrastruktury oraz zalicza 8 godzin edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego.

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw przesyłowych odpowiedzialnych za ustalanie wysokości odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury liniowej w przestrzeni nieruchomości stanowiących obcą własność, prawników a także do rzeczoznawców majątkowych zajmujących się wyceną ww. szkód i wynagrodzeń.

Program szkolenia

 1. Pojęcie, podział oraz prawne źródła informacji dotyczące infrastruktury technicznej
  • Podział infrastruktury liniowej na grupy, rodzaje i typy wg GESUT
  • Przepisy dotyczące problematyki infrastruktury technicznej
   Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji w przestrzeni nieruchomości sieci liniowych oraz towarzyszących im obiektów punktowych
  • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej
  • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej
  • Zasięgi występujących szkód
  • Korzystanie z obcych nieruchomości
 2. Różnice między odszkodowaniem a wynagrodzeniem
  • Specyfika odszkodowań
  • Specyfika wynagrodzeń
  • Różnice prawne, w tym fiskalne między ww. pojęciami
 3. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń
  • Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną
  • Relacje między stawką dzierżawy a wartością rynkową nieruchomości
  • Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości przez właścicieli infrastruktury
 4. Metodyka ustalania wynagrodzeń
  • Procedury ustalania wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu
  • Specyfika ustalania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • Zasady aktualizacji wartości nieruchomości w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
 5. Przykłady praktyczne ustalania wynagrodzenia za służebność przesyłu oraz określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Do kogo kierujemy?

Szkolenie adresowane jest do pracowników przedsiębiorstw przesyłowych odpowiedzialnych za prowadzenie negocjacji w zakresie ustalenia wysokości odszkodowań i wynagrodzeń z tytułu istnienia infrastruktury liniowej w przestrzeni nieruchomości stanowiących obcą własność, prawników a także do pracowników firm zajmujących się pozyskiwaniem gruntów pod inwestycje liniowe.

Zakres szkolenia został przygotowany z myślą o poszerzeniu wiedzy jak i wymianie doświadczeń między osobami, które mają już co najmniej podstawową wiedzę o zasadach negocjacji jak również praktykę w negocjacjach.

Podczas szkolenia będzie możliwość omówienia kwestii związanych z metodyką wyceny prawa służebności przesyłu i bezumownego korzystania w kontekście przyszłych lub trwających negocjacji.

Program szkolenia

 1. Ogólne zasady skutecznego komunikowania się z innymi
 2. Style negocjacji w praktyce
 3. Skuteczne posługiwanie się językiem mówionym
 4. Zasady przygotowania inwestycji dla przyszłego powodzenia negocjacji
 5. Fazy negocjacji:
  • analiza i ocena sytuacji,
  • planowanie,
  • problemy przy negocjacjach.
 6. Faza wstępna – rozpoznanie rozmówcy:
  • autoidentyfikacja,
  • budowa relacji.
 7. Faza środkowa – zasady.
 8. Efekt końcowy – porozumienie.
 9. Jakie zasady i techniki negocjacji stosować kiedy Twoja BATNA jest silna, a jakie kiedy Twoja BATNA jest słaba?
 10. Perswazja, a wywieranie wpływu społecznego
 11. Stosowane taktyki i triki podczas negocjacji
  • mowa ciała, gesty,
  • unikanie odpowiedzi.
 12. Ćwiczenia praktyczne
 13. Strategia przełamania
 14. Negocjacje a pozyskanie gruntu na cele inwestycyjne
  • zakres inwestycji,
  • co negocjować wynagrodzenie czy odszkodowanie,
  • rola pośredników (sąsiad, kancelaria prawna, firma odszkodowawcza),
  • działania public relations,
  • znaczenie operatu szacunkowego w negocjacjach.
 15. Inwestor + Projektant + Wykonawca = sukces w negocjacjach (przykłady z praktyki)

Do kogo kierujemy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych odpowiedzialnych za określanie wartości szkód infrastrukturalnych oraz wartości prawa służebności przesyłu ustanawianej z powodu istnienia infrastruktury liniowej w przestrzeni nieruchomości stanowiących obcą własność, a także prawników zajmujących się wyżej wymienioną tematyką.

Program szkolenia 2- dniowego

Pierwszy dzień

 1. Specyfika służebności przesyłu.
 2. Zdefiniowanie utrudnień w korzystaniu z nieruchomości wynikających z lokalizacji przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej:
  • Rodzaje szkód związanych z budową infrastruktury liniowej;
  • Rodzaje szkód związanych z istnieniem infrastruktury liniowej;
  • Zasięgi występujących szkód;
  • Korzystanie z przestrzeni obcych nieruchomości.
 3. Różnice prawne między odszkodowaniem a wynagrodzeniem.
 4. Podstawowe informacje na temat służebności przesyłu:
  • Na czym polega i jaki jest zakres służebność przesyłu;
  • Moment ustanawiania służebności przesyłu;
  • Daty związane z powstaniem infrastruktury technicznej;
  • Stan nieruchomości w wyżej wymienionych datach;
  • Komu należy się odszkodowanie za szkody oraz kto ustala/wypłaca odszkodowania;
  • Sposób ustalania wysokość odszkodowania;
  • Przedawnienie roszczeń majątkowych;
  • Roszczenia negatoryjne na tle roszczeń windykacyjnych;
  • Na czym polega korzystanie z obcych nieruchomości;
  • Czym różni się rekompensata za szkody od wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości;
  • Różnica między wartością prawa służebności przesyłu a wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości.
 5. Założenia główne dotyczące ustalania wynagrodzeń:
  • Stan nieruchomości na potrzeby ustalenia wartości ograniczonego prawa rzeczowego;
  • Relacje między wartością nieruchomości obciążonej i nieobciążonej infrastrukturą techniczną.

Drugi dzień

 1. Zasady ustalania wskaźnika współkorzystania z nieruchomości.
 2. Zasady określania wartości służebności przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 3. Przykłady praktyczne
  • Wycena szkód związanych z istnieniem urządzeń energetycznych;
  • Ustalenie wartości służebności przesyłu;
  • Określenie wartości bezumownego korzystania z nieruchomości.