Orzeczenie dotyczące okresowego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Przed Sądem Rejonowym w Oleśnie I Wydział Cywilny toczyła się sprawa w ustanowienia służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz przedsiębiorstwa z tytułu posadowienia na działce stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-953 i całodobowym korzystaniu z tej części nieruchomości w zakresie niezbędnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i wymiany urządzeń elektroenergetycznych.

Przedsiębiorca wniósł, aby wysokość wynagrodzenia została ustanowiona za jednorazowym wynagrodzeniem, którą ustalić powinien biegły sądowy.

Właścicielka nieruchomości nie wyraziła zgody na określenie wysokości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu przez biegłego sądowego. Domagałą się, aby świadczenie za ustanowienie służebności przesyłu było okresowe, tj. może być miesięczne, kwartalne, bądź roczne.

Na rozprawie w dniu 26 lutego 2013 r. pełnomocnik uczestniczki M. D. oświadczył, że nie sprzeciwia się ustanowieniu służebności. Natomiast sporna między uczestnikami postępowania jest kwestia wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Uczestniczka domaga się, aby świadczenie za ustanowienie służebności przesyłu było okresowe, tj. może być miesięczne, kwartalne, bądź roczne. – protokół rozprawy z dnia 26.02.2013 r. – k. 21.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania postanowił:

  • ustanowić na nieruchomości służebność przesyłu,
  • zasądzić od przedsiębiorcy kwotę 12 422,00 zł tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu,
  • zasądzić od przedsiębiorcy zwrot kosztów poniesionych przez Sąd,
  • stwierdzić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Pełna treść postanowienia:

I.  ustanowić na działce nr (…) położonej w P. przy ul. (…), stanowiącej część nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (…) służebność przesyłu na rzecz wnioskodawcy (…) S.A. z siedzibą w K., polegającą na znoszeniu przez każdoczesnego właściciela obciążonej nieruchomości posadowienia na działce nr (…) stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-953 oraz przebiegających przez działkę sieci elektroenergetycznych oraz na korzystaniu przez wnioskodawcę
z działki nr (…) w zakresie niezbędnym do usuwania awarii, wykonywania konserwacji, remontów i wymiany urządzeń elektroenergetycznych, ustalając obszar służebności obejmujący całą działkę nr (…), zaznaczoną kolorem brązowym na mapie ustalenia służebności przesyłu, stanowiącej załącznik graficzny nr 2 do opinii biegłej sądowej w zakresie geodezji i kartografii mgr inż. B. B. z dnia 23.06.2015 roku, która to mapa stanowi integralną część przedmiotowego postanowienia;

II.  zasądzić od wnioskodawcy (…) S.A. z siedzibą w K. na rzecz uczestniczki postępowania M. D. kwotę 12.442,00 zł ( dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100) tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu określonej w punkcie I sentencji niniejszego postanowienia;

III.  zasądzić od wnioskodawcy (…) S.A. z siedzibą w K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Oleśnie kwotę 179,51 zł ( sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 51/100) tytułem zwrotu wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa w sprawie;

IV.  stwierdzić, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Pełna treść orzeczenia dostępna jest pod adresem:

http://orzeczenia.olesno.sr.gov.pl/content/$N/155015500000503_I_Ns_000024_2015_Uz_2017-01-16_002