Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie pisemnej zgody na wykonanie inwestycji przesyłowej.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił ważną przesłankę skuteczności rokowań dotyczących służebności przesyłu, czyli zgody właściciela nieruchomości na inwestycję. Czy istnieje możliwość ograniczenia własności mocą decyzji wywłaszczeniowej, jeżeli właściciel nieruchomości nie akceptuje propozycji ustanowienia służebności przesyłu, ale gotowy jest wyrazić zgodę pisemną na inwestycję?

Art. 3051. Istota służebności przesyłu – Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 urządzenia przedsiębiorstwa lub zakładu § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Naczelny Sąd Administracyjny w swojej opinii wskazał, że wprowadzenie wprowadzenie służebności przesyłu do polskiego porządku prawnego nie ograniczyło swobody umów i możliwości uregulowania tytułu prawnego do nieruchomości w innej formie (przede wszystkim samo oświadczenie o zgodzie na inwestycję lub umowa obligacyjna).

Decyzję o wyborze formy uzgodnień i prowadzonych rokowań podejmuje inwestor (operator sieci). To on musi rozważyć ryzyko związane z realizacją inwestycji w zależności od wybranej formy uregulowania. W przypadku ustanowienia służebności przesyłu tytuł prawny zostanie uregulowany na wiele lat, jednak czas ustanowienia i koszty są o wiele większe niż pisemna zgoda. W przypadku pisemnej zgody inwestor musi liczyć się z potencjalnymi roszczeniami w przyszłości.

Pisemna zgoda na służebność przesyłu daje możliwość na szybszą realizację inwestycji przesyłowej, jednak obciążona jest pewnym ryzykiem. Nieuregulowane zostają roszczenia właściciela nieruchomości co do wynagrodzenia i ustanowienia służebności przesyłu.

Naczelny Sąd Administracyjny zaznaczył, że pisemna zgoda właściciela musi regulować zgodę na korzystanie z nieruchomości po zakończeniu inwestycji.

Właściciel nieruchomości, który wyraził pisemną zgodę w odrębnym postępowaniu może wystąpić o przymusowe ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem.

Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4D59028E83