Grunty leśne, a podatek od służebności przesyłu orzeczenie Sądu.

W ostatnich miesiącach zapada wiele decyzji dotyczących wysokości podatku od nieruchomości związanych ze służebnością przesyłu, a dokładnie zaległych zobowiązań operatorów na rzecz Lasów Państwowych. Temat omówimy na podstawie orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie VIII Ga 234/19 dotyczącego wynagrodzenia za służebność przesyłu.

Przywołane orzeczenie dotyczy zawartej umowy służebności przesyłu pomiędzy Lasami Państwowymi Nadleśnictwo K., a Spółką, która posiadała linie energetyczne na terenach leśnych. Zawarta umowa regulowała kwestię wynagrodzenia za służebność przesyłu do momenty ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach Nadleśnictwa. Na podstawie umowy Spółka miała dostęp do linii i urządzeń elektroenergetycznych. Strony ustaliły także wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu odpowiadającej wartości podatków i opłat poniesionych przez Nadleśnictwo, czyli podatku od nieruchomości za zajęty grunt pod linie energetyczne. Roczne wynagrodzenie obliczane miało być na podstawie wykazu, wykonanego na podstawie inwentaryzacji obecnych pasów technicznych oraz wymagalnych zgodnie z polskimi przepisami.

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Do obliczenia wynagrodzenia przyjęto stawkę podatku od nieruchomości lub podatku leśnego i rolnego zależnego od kategorii gruntów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, zadeklarowanych przez Nadleśnictwo w deklaracjach złożonych właściwemu organowi podatkowemu za dany rok podatkowy.

Problematyczny okazał się zapis w umowie służebności przesyłu, który brzmiał:

W granicach obowiązującego prawa strony zadeklarowały podejmowanie działań, zmierzających do kwalifikacji gruntów jako grunty leśne opodatkowane podatkiem leśnym.

W kolejnym punkcie ustalono:

W przypadku, gdy właściwy organ podatkowy wyda decyzję administracyjną wykonalną lub natychmiast wykonalną, określającą Operatora jako zobowiązanego z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie gruntów, na których wykonywana jest przedmiotowa służebność przesyłu i w rezultacie tej decyzji Operator zapłaci ten podatek, to roczne wynagrodzenie skorygowane zostanie o kwotę podatku zapłaconego przez Operatora.

W zapisach umowy zobowiązano Nadleśnictwo do składania zwyczajnych środków odwoławczych, po dopiero których Nadleśnictwo mogło zażądać od Spółki przesyłowej większego wynagrodzenia. Z tych zapisów wynika, że Nadleśnictwo wzięło na siebie obowiązki dochodzenia niższego podatku od nieruchomości, niż w rzeczywistości się okazało.

Pas służebności przesyłu na gruntach leśnych.
Pas służebności przesyłu zajęty przez linie energetyczne na terenach leśnych.

Zgodnie z podpisaną umową służebności przesyłu Lasy Państwowe Nadleśnictwo K. deklarowało podatek od nieruchomości od gruntów leśnych dla gruntów zajętych przez linie energetyczne. Właściwy Wójt Gminy wezwał Nadleśnictwo do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji za podatek od nieruchomości. Wójt stwierdził, że od gruntów zajętych przez linie energetyczne powinien zostać uiszczony podatek związany z działalnością gospodarczą.

W latach 2012-2017 Nadleśnictwo deklarowało niższy podatek niż faktycznie powinno zapłacić. Zgodnie z decyzjami administracyjnymi musiało uiścić niedopłatę podatku wraz z odsetkami i kosztami postępowań administracyjnych oraz zaległych odsetek. Zgodnie z umową, Nadleśnictwo wystawiało fakturę za wynagrodzenie z tytułu służebności przesyłu obejmujące niedopłatę podatku. Pomimo wezwań Spółka przesyłowa w dalszym ciągu dobrowolnie nie uiszczała wynagrodzenia odpowiadającego wysokości poniesionych podatków przez Nadleśnictwo w stawce jak za prowadzoną działalność gospodarczą.

Decyzja Sądu

Sąd w uzasadnieniu wskazał, że strony umowy przewidziały, że stawka podatku może różnić się. Z zapisów umów wynika, iż stawka podatku od nieruchomości ustalana jest także dla gruntów zajętych pod działalność gospodarczą. Wobec powyższego strony umowy ramowej i wykonawczej przewidziały wyższą stawkę wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustaloną w oparciu o podatek w wysokości jak za prowadzoną działalność gospodarczą, a nie od podatku leśnego lub rolnego.

Spółka przesyłowa odwoływała się od interpretacji, iż że za zajęty pas leśny Nadleśnictwo powinno zapłacić podatek od prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazywała, że podatek powinien być naliczany od terenów leśnych i rolnych.

Sąd w swoim orzeczeniu oddalił argumenty Spółki przesyłowej i zobowiązał ją do zapłacenia zaległych należności z tytułu służebności przesyłu oraz pokrycia kosztów sądowych. Do momentu wydania orzeczenia, sądy administracyjne wydały orzeczenia dotyczące podatku od służebności przesyłu, w których prezentowano pogląd, iż w sytuacji takiej, jak w omawianej sprawie, należny pobrać podatek jak dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka przesyłowa nie zdołała podważyć tego stanowiska.

Źródło: VIII Ga 234/19 – uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie