24 czerwca, 2018

Definicja odszkodowania oraz wynagrodzenia

Odszkodowanie

Odszkodowania związane są z zadośćuczynieniem za szkody powstałe podczas budowy infrastruktury (np. gazociągu przesyłowego, sieci wysokiego napięcia, itp.) mimo uzyskania zgody właściciela na czasowe zajęcie nieruchomości oraz szkody wynikające z istnienia sieci w przestrzeni nieruchomości.

Do szkód związanych z budową sieci zalicza się: utratę pożytków w pasie budowy (pas technologiczny, do którego zalicza się podstrefy: wykopu, odkładania ziemi z wykopu oraz transportu), trudności w korzystaniu z nieruchomości podczas budowy sieci (objazdy, przerwy w dostawie mediów, itp.) oraz zmniejszenie wartości użytkowej gruntów w pasie wykopu na skutek wymieszania warstw ziemi lub naruszenia warunków wilgotnościowych gleby.

Do szkód związanych z istnieniem sieci zalicza się: utratę pożytków pod i wokół naziemnych elementów infrastruktury, zmniejszenie wartości nieruchomości na skutek reglamentacji upraw lub innego trwałego ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości oraz z powodu zmiany dotychczasowego przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp) na funkcję o mniejszej wartości rynkowej (np. z mieszkaniowej na rolną).

Podstawę do ubiegania się o odszkodowanie (w zależności od sytuacji) stanowią: umowy zawarte między inwestorem a właścicielami nieruchomości, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Wysokość odszkodowania należy ustalić przed rozpoczęciem inwestycji lub w trakcie realizacji inwestycji, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli wysokość odszkodowania nie odpowiada szkodom rzeczywistym należy przeprowadzić powtórne szacowanie szkód po zakończeniu inwestycji.

Uwaga: w przypadku utraconych pożytków wielkość szkody ustala się na moment zbioru płodów rolnych!

Wynagrodzenie

Wynagrodzenia nie dotyczą szkód wymienionych wyżej i są związane wyłącznie z opłatami za korzystanie z nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą, z której nie korzysta (sieci przechodzące przez działkę przeznaczone dla innych odbiorców) ma prawo ubiegać się o odpłatne ustalenie tzw. służebności przesyłu.

Podstawę do ubiegania się o wynagrodzenie (w zależności od sytuacji) stanowią: umowy zawarte między inwestorem a właścicielami nieruchomości oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ustalenie wynagrodzenia nie wymaga udziału rzeczoznawcy majątkowego, nie regulują tego ww. przepisy. Warto tu podkreślić, że niejednokrotnie wynagrodzenie za wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego oraz/lub dla kancelarii prawnej prowadzącej sprawę przewyższa ustanowione wynagrodzenia należne właścicielom nieruchomości obciążonych infrastruktura techniczną. Określona kwota zawarta w umowie między stronami powinna odpowiadać rzeczywistej wartości prawa służebności przesyłu. W celu zabezpieczenia interesów obu stron umowy właściciel infrastruktury powinien podać zasady ustalenia wynagrodzeń. Wielkość wynagrodzenia powinna odpowiadać udziałowi właściciela infrastruktury w korzystaniu z obcej nieruchomości. Wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości nie są uzależnione od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej realizowanej przez właściciela sieci.

Trzeba zaznaczyć, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (brak stosownej umowy w tym zakresie) jest formą zadośćuczynienia dla właściciela nieruchomości za brak swobodnego dysponowania nieruchomością, a więc utożsamiane jest z odszkodowaniem za możliwą utratę dochodu. W takich przypadkach właściciel nieruchomości nie powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub prawnych. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy np. właściciel sieci wywiązywał się z obowiązku opłat, a teraz przestał płacić za korzystanie z nieruchomości wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości należne właścicielowi gruntów zostanie opodatkowane przez właściwy Urząd Skarbowy (interpretacja prawa podatkowego przez Izbę Skarbową w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile, Sygnatura: P1-P-443/0009/08 z dnia 2008.05.09).