Ustanowienie służebności przesyłu na drodze administracyjnej

Do Sądu Rejonowego w Mrągowie wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach wnioskodawcy położonych w województwie warmińsko-mazurskim. Analizowana sprawa dotyczyła dwóch obszarów:

  • wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości z tytułu przebiegającego gazociągu pod ziemią, wraz ze strefami kontrolowanymi oraz prawie do swobodnego dostępu na teren działek w celu usunięcia usterek,
  • ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości z tytułu planowanej nowej nitki gazociągu.

W artykule skupimy się na drugim aspekcie i podejściu Sądu do przedmiotowej sprawy. O rozdzielenie sprawy wnioskował również sam uczestnik postępowania – przedsiębiorstwo przesyłowe.

Uczestnik postępowania, Spółka z o.o., wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na projektowanej nitce gazociągu do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewodę odwołania wnioskodawców od decyzji Starosty. W uzasadnieniu podał, iż postępowanie to jest bezpodstawne na obecnym etapie gdyż równolegle toczy się postępowanie administracyjne w sprawie sposobu ograniczenia korzystania z nieruchomości wnioskodawców na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami i wydana została w tej mierze decyzja Staro­sty Mrą­gowskiego, a obecnie przed Wojewodą – toczy się postępowa­nie wy­wołane odwołaniem od tej decyzji wniesionym przez wnioskodawców.

W toku postępowania uprawomocniła się decyzja Starosty, w związku z tym uczestnik postępowania wniósł o umorzenie postępowania w tym zakresie.

Sąd Rejonowy w Mrągowie oddalił wniosek o ustanowienie służebności przesyłu w zakresie prawa ułożenia w ziemi projektowanego gazociągu.

Są nie miał wątpliwości, że na podstawie decyzji Starosty uczestnik postępowania uzyskał możliwość zbudowania na nieruchomościach wnioskodawców gazociągu. Świadczy o tym zarówno treść punktu 1 tej decyzji, jak też przepis – stanowiący podstawę jej wydania – art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, że:

starosta, wykonujący zadania z za­kresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieru­chomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości (między innymi) przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazów i urządzeń niezbęd­nych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyraża na to zgody.

Wniosek w części dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu w zakresie prawa ułożenia w ziemi gazociągu DN 300 został oddalony.

Sąd na podstawie opinii opracowanej przez biegłego ustalił należne wynagrodzenie wnioskodawcom za obciążenie ich nieruchomości służebnościami prze­syłu i w konsekwencji – na podstawie art. 305 2 § 2 k.c. – zasądził na ich rzecz z tego tytułu kwotę 9.800 zł wyliczoną przez biegłego.

Źródło: IX Ca 893/13 – postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Olsztynie