Uzbrojenie działki, ustanowienie służebności przesyłu

Co ma wspólnego uzbrojeniem działki ze służebnością przesyłu? Wielu z was spotyka się z tym zagadnieniem pierwszy raz, a jeżeli nie, to poszukuje informacji w tym obszarze.

Ustanowienie przesyłu dotyczy sąsiednich nieruchomości. Jest to nabycie praw przez właściciela nieruchomości lub przedsiębiorcę przesyłowego na nieruchomościach, przez które będą przebiegać linie wysokiego napięcia, gazociąg lub inne media w celu uzbrojenia terenu.

W sytuacji gdy właściciele sąsiednich nieruchomości nie wyrażają zgody na takie działanie przedsiębiorcy lub dostawcy gazu bądź energii elektrycznej, jedynym rozwiązaniem jest konieczność wystąpienia na drogę sądową w celu uregulowania stanu prawnego instalacji, zwanej służebnością przesyłu.

Przepisy, które regulują kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego do Rozdziału III od art. 305 1kc i nast. i obowiązują od 03.08.2008 r. Instytucja służebności przesyłowej ma na celu umożliwić przedsiębiorcy przesyłowemu korzystania ze swoich urządzeń, które przebiegają przez nieruchomości będące własnością osób trzecich. Pozwala ona także na regulację stanu prawnego, zarówno już istniejących urządzeń przesyłowych , ale także takich, które przedsiębiorca dopiero ma zamiar wybudować na cudzym gruncie.

Art 305 1 kc ma treść:

nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować urządzenia, lub jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzenia płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, znajdujących się na terenie nieruchomości obciążonej prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Linie enrgetyczne

Ustanowienie służebności przesyłu

W celu ustanowienia służebności przesyłu mamy dwie formy:

  • poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego,
  • lub na drodze sądowej w przypadku odmowy przez właściciela nieruchomości zawarcia umowy z przedsiębiorcą przesyłowym lub inwestorem.

Każda inna forma niesie ryzyko wypłaty odszkodowań w późniejszym okresie. Ponadto, w obu wyżej wymienionych przypadkach, nasze prawo do służebności przesyłu jest ujawnione w Księdze Wieczystej i reguluje ono zakres korzystania z urządzeń przesyłowych oraz warunki udostępnienia nieruchomości w celu napraw lub konserwacji.

Podsumowując, ważne jest uregulowanie stanu prawnego służebności przesyłu. Wiąże się to z wynagrodzeniem dla właściciela nieruchomości w wysokości wskazanym w operacie szacunkowy sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zapraszamy do współpracy. Opracowujemy operaty szacunkowe, a także przeprowadzamy postępowania związane z ustanowieniem służebności przesyłu, a tym samym uzbrojeniem terenu inwestycyjnego.